Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia
vo fonde akademickej knižnice
 
    Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Poslaním fondu je utváranie podmienok pre podporu a rozvoj umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom dotácií a štipendií na podporu umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, vzdelávacej a výskumnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti knižniciam, múzeám, galériám ale aj umelcom v rôznych programoch a podprogramoch. FPU nepodporuje audiovizuálne diela. Výzva FPU z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc bola príležitosťou pre akademickú knižnicu na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov v roku 2019.

    Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia (FPU) č. 19-514-04069 vo výške 3000,00 Eur a spoluúčasti Akadémie ozbrojených síl v sume 200,00 Eur, mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“.

    Poskytnutá dotácia umožňuje akademickej knižnici nakupovať knihy a časopisy, ktoré sú k dispozícii čitateľom v oddelení beletrie vo voľnom výbere, v študovni prezenčne alebo sú dostupné prostredníctvom on-line katalógu. Postupne pribúdajú do fondu knižnice nielen odborné publikácie zo zahraničia alebo z domáceho prostredia ale aj beletristické a populárno-náučné diela. Ponuka periodík v študovni akademickej knižnice bude rozšírená o predplatné časopisov Fraktál, Literárny týždenník a Príbehy 20. storočia, ktoré sú vydávané s podporou FPU. Všetky publikácie na seba upozorňujú pečiatkou s logom fondu a textom „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Súčasťou projektu je propagácia zakúpených knižných titulov z dotácie FPU na web stránke akademickej knižnice v sekcii Knižné novinky a v sekcii Fond na podporu umenia, odkiaľ je možné vybraný titul si objednať v on-line katalógu.

    Plánovaný prínos realizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojnosti čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice prostredníctvom širšej ponuky doplneného knižničného fondu na podporu ich kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb.

    Pre zlepšenie služieb knižnice je veľmi dôležitá spätná väzba čitateľov vo forme pripomienok a námetov na adresu akaos@aos.sk.
  
  
  
    text, foto: Mgr. Mária Mestická    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64111)