Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka

Výročné zasadnutie Akademického senátu AOS
 
    16. 6. 2020 sa v Akadémii ozbrojených síl uskutočnilo výročné zasadnutie jej akademického senátu (AS), ktorý bilancoval rok 2019 formou prezentačných správ o činnosti, rozpravy, diskusie, návrhov a záverov, pričom väčšina akademickej obce mohla toto zasadnutie sledovať on-line, a tiež on-line sa zapájať do jeho rozpráv.

    V prvom bode zhodnotil samotnú činnosť AS jej predseda Ing. Vladimír Andrassy, PhD., a to z hľadiska vstupov senátu do procesov prerokovávaných dokumentov školy v zmysle vnútorného rozvoja jej systémov a plnenia úloh. Analyzoval obsah jednotlivých zasadnutí AS, ktorých sa v sledovanom období uskutočnilo 8. Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. v správe o činnosti akadémie za rok 2019 predostrel jej organizačnú štruktúru z hľadiska zložiek a ľudských zdrojov, kvalifikácie, plnenia úloh v oblastiach vysokoškolského a kariérneho vzdelávania, výcviku, vedy, výskumu, zahraničných aktivít, prípravy kadetov a vojenského programu. Zvlášť poukázal na potrebu revitalizácie pedagogického i nepedagogického personálu, v kategórii mladých dôstojníkov a kadetov na potrebu implementácie motivačných zdrojov a faktorov, ktoré by viedli k lepším výsledkom v študijnej i vojenskej oblasti. A zdôraznil o. i. aj fakt, že školu čaká v roku 2023 akreditácia jej spôsobilostí podľa nového režimu hodnotenia VŠ. Poďakoval pedagógom aj zamestnancom školy za zabezpečovanie života akadémie, ktorá ako dodal, “splnila úlohy stanovené plánom činnosti na rok 2019“.

    Správu o hospodárení akadémie v roku 2019 predniesol kvestor Ing. Dušan Mesároš. Akademickú obec prezentačnou formou s využitím tabuliek, porovnaní a grafov oboznámil s finančnou situáciou školy, analyzoval jej náklady (príjmy a výdavky) dôležité pre jej optimálne fungovanie. Jeho správa v obsahu podrobne informovala o použití finančných prostriedkov poskytnutých AOS zo štátneho rozpočtu.

    V rozprave a diskusii odpovedali rektor a kvestor na otázky týkajúce sa publikačnej činnosti, štúdia kadetov v zahraničí, náročnosti učiteľov na vedomosti kadetov, technických záležitostí dodávky tepla a emisných poplatkov a pod.

    Záverom Ing. Andrassy oboznámil akademickú obec, že v septembri sa uskutočnia voľby do AS pre časť zamestnancov a študentov.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13217)