Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 04. 07. 2020        
 Hlavná stránka


Týždeň vedy a techniky v AOS
 
   Stalo sa už tradíciou, že popularizácia vedy, techniky, prezentácia najnovších výsledkov výskumu a vývoja sú každoročnou súčasťou podujatí „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“. Jedným zo zámerov Týždňa vedy je aktivizovať a motivovať mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, prenášať poznatky do každodennej praxe. Týždeň vedy v Akadémii ozbrojených síl sa konal v dňoch 4.- 8. novembra 2019. Obsiahol medzinárodnú vedeckú konferenciu, prezentácie vedeckých projektov, motivačné prednášky a praktické ukážky, panelové diskusie, prezentoval odbornú publikačnú činnosť.

    Týždeň vedy uviedlo v aule školy vystúpenie Mgr. Juraja Tekela, PhD. z Katedry teoretickej fyziky Fakulty MFI UK Bratislava, popularizátora vedeckých poznatkov z oblasti fyziky, s názvom „ Môže sa priestor z niečoho skladať?“ Jeho vystúpenie ozrejmilo prostredníctvom spojenia kvantovej mechaniky a teórie gravitácie predpoklad štruktúry priestoru, ozrejmilo vedeckú bádateľskú snahu v kvantovej gravitácii o hľadanie poznatkov za obzorom doterajšieho ľudského poznania.

    Katedra elektroniky AOS predstavila študentom a ďalším záujemcom problematiku „Spracovanie signálov v rádiolokácii a v rádiotechnickom prieskume“. Študenti sa zoznámili s modernými technológiami pre číslicové spracovanie a analýzu signálov (WinRadio, Softvérovo definované rádio) a pre rádiolokáciu. „V rámci projektu sa nám podarilo obstarať moderný radar, špeciálne určený na zisťovanie veľmi malých objektov (vtáctvo, drony, osoby, malé vozidlá). Ide o unikátnu technológiu, ktorú chceme využiť na experimentálne merania v teréne (vojenské letiská) s cieľom zistenia možností ochrany vojenských lietadiel pred stretmi s vtáctvom. Ak sa technológia úspešne otestuje, odporučíme MO SR jej zavedenie na všetky vojenské letiská“, uviedol doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. jeden z realizátorov projektu pri predstavovaní nového radaru.

    Katedra bezpečnosti a obrany AOS pripravila do akcií Týždňa vedy prezentáciu projektu „Hybridná hrozba a Hybridná vojna“. Projekt, úspešne obhájený v r.2018 a so stále vysoko aktuálnou tematikou, predstavil prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Tému prezentoval z hľadiska sémantiky, významu, zložiek, bezpečnostných otázok a praktických príkladov.

    Katedra spoločenských vied a jazykov AOS začlenila do programu Týždňa vedy prednášku „Stratégia rodovej rovnosti v otázkach vojny a mieru (Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2020)“. PhDr. Mária Martinská, PhD. vo svojom vystúpení zaradila do centra pozornosti študentov, prítomných na prednáške, informácie o agende „Ženy, mier a bezpečnosť“, vrátane súvisiacich medzinárodných záväzkov SR. Súčasťou aktivity bola výstavka kníh s uvedenou problematikou.
  
  
    Akademická knižnica AOS pripravila v Týždni vedy viacero podujatí. V jej priestoroch uskutočnil doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. informačnú prednášku k vydanej publikácii „Mikulášska matematická škola“, ktorá sa viaže s vysokým vojenským školstvom. Spomenul vedecko-výskumnú prácu katedry matematiky a jej vynikajúce vedecké výsledky v oblasti tzv. diferenčných posetov (mikulášska matematická škola). Uviedol osobnosti tejto školy, ich významné ocenenia a prínosy k rozvoju matematickej vedy. Ing. Miloš Očkay, PhD. sa podelil s vlastnými skúsenosťami s publikovaním na Amazone. Mgr. Miloš Húsenica pripravil prezentáciu programu, približujúceho využívanie elektronických informačných zdrojov, ktoré sú prístupné iba v rámci akadémie.

    Katedra logistického zabezpečenia AOS ponúkla v Týždni vedy informácie o rozpracovanom projekte „Modernizácia pohotovostnej dávky potravín pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Prítomných študentov oboznámil Ing. Stanislav Morong, PhD. s cieľom projektu, a jeho už čiastočne realizovanými špecifickými cieľmi, primárne zameranými na zmenu spôsobu ohrevu, balenia jednotlivých jedál (tzv. mäkké obaly), zníženie hmotnosti a balenia pohotovostnej dávky potravín z aspektu zvýšenia komfortu pri transporte pre jednotlivca,  zjednodušenia a efektívnosti manipulácie v skladoch logistiky.

  
  

     Výzbroj a technika ozbrojených síl 2019

    
Súčasťou „Týždňa vedy“ v AOS bola aj medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Výzbroj a technika ozbrojených síl“, 25. ročník tejto konferencie organizovala Katedra strojárstva AOS v dňoch 7.- 8. novembra 2019, a to za účasti 77 odborníkov z Českej republiky, Poľska, Srbska, Vietnamu a SR. Zastúpené boli vysoké školy a univerzity, strojárske firmy, MO SR, MO ČR a GŠ OS SR. Konferencia sa uskutočnila v 3. sekciách, v ktorých odznelo 24 odborných vystúpení. Príjemným oživením konferencie bola „študentská“ posterová sekcia, v ktorej sa predstavilo 8 študentov denného a externého štúdia študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (ZSZČ), čo ocenil aj rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý otvoril konferenciu.
    Jej program úspešne napĺňa cieľ tým, že sa zaoberá teoretickými a technickými aspektami výskumu a vývoja špeciálnej techniky, materiálmi, zbraňami a muníciou. Vedecký výbor konferencie viedol prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci Katedry strojárstva AOS, pozostával z 18 členov (odborníci zo SR, ČR, Poľska, USA, SRN a Litvy), garantoval transparentnosť a vedecký aspekt prerokovávaných tém. Z konferencie bol vydaný zborník na CD.
    Sprievodným programom konferencie boli ďalšie podujatia. Predovšetkým išlo o prezentácie a výstavu produktov firiem Spectro CS Ostrava, TMV SS Termovise Praha, IPM Engineering Zvolen, VER-MI Prešov. Ďalej to bola prezentácia 5. pluku ŠU Žilina spojená s ukážkou najnovších ručných zbraní a zbraňového systému vozidla IVECO s kompletným vybavením. Ukážku spojenú s prezentáciou viedol príslušník 5. pluku, ktorý je študentom 3. stupňa študijného programu ZSZČ npor. Ing. Matúš Riečičiar so svojimi príslušníkmi. Zúčastnili sa jej študenti 2. a 3. ročníka.
    Garant konferencie prof. Droppa ďakuje všetkým zainteresovaným za úspešný priebeh konferencie, oceňuje študentov, ktorí svojimi príspevkami obohatili jej obsah a verí, že aj v nasledujúcich ročníkoch sa študenti aktívne zapoja do jej sekcií, čím prispejú k rozvoju vedného odboru a študijného programu.
    Týždeň vedy v AOS otvoril v aule prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý uviedol, že vede a technike sa venuje mimoriadna pozornosť, pretože prispievajú k zvyšovaniu kvality života každého, sú hybnými silami spoločenského pokroku a globálnych zmien.
  
  
     Ďalšie fotografie:
        "Týždeň vedy v AOS"
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júla 2020   (81018)