Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Jubilejný odborný seminár
 
    Už štvrťstoročie si pripomenuli nielen organizátori, ale aj účastníci 25. odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“. Seminár každoročne rieši odbornú problematiku s relevantným zameraním, ktorá je vysoko aktuálna z hľadiska praktického i teoretického, ponúka novú legislatívu z tejto oblasti, nové postupy, metódy, praktické a odborné rady, nové technológie, a preto sa teší veľkému záujmu „elektrotechnikov“ z praxe a to nielen z rezortu OS SR. Zaujímavý obsah, sprostredkovaný prednáškami a panelovou diskusiou, využívajú aj študenti elektrotechnických odborov stredných a vysokých škôl regiónu. Aj tento jubilejný ročník, konaný 23. februára 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, tradične organizovalo Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) Akadémie ozbrojených síl a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka Liptovský Mikuláš. Zúčastnilo sa ho takmer 200 účastníkov – elektrotechnikov z praxe, projektantov, revíznych technikov, firiem s elektrotechnickým výrobným a obchodným zameraním, cca 50 študentov z AOS, Inštitútu A. Stodolu EF Žilinskej univerzity, SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš a SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok.

    Obsah 25. jubilejného seminára bol obohatený o viaceré body programu, ktoré mu dali slávnostný ráz. Jedným z nich bolo vystúpenie ľudovej hudby Haluška a ďalším pozdravy významných hostí, ku ktorým patrili predseda SES Banská Bystrica Ing. Ján Tuška, doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. K 25. jubilejnému programu patrilo i odovzdávanie ocenení za dlhoročnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov. Striebornú medailu Zväzu vedecko-technických spoločností (ZVTS) si prevzal Ing. Rudolf Huna, odborný garant a vedúci ŠPE (AOS), čestné uznanie ZVTS dostal Ing. Vladimír Janove, CSc. (SES Liptovský Mikuláš) a Ing. Peter Matej (hlavný inšpektor pre bezpečnosť EZ MO SR) a z ústredia SES Marcel Čatloš (Infoservis, s r. o. Krompachy) za prednáškovú činnosť z oblasti technickej normalizácie.

    Seminár bol rozdelený do dvoch prednáškových blokov. V prvom odznela prednáška Ing. Petra Mateja na tému: „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ z pohľadu inšpektora práce MO SR, Ing. Jána Meravého, súdneho znalca, k praktickým poznatkom z revízií elektrických inštalácií, Jiřího Ondříka k bezpečnosti pri meraní s elektrickými prístrojmi a kol. Karla Janečka, Rudolfa Hunu a Patrika Macaláka k legislatíve potrebnej pre prácu elektrotechnika. Druhý blok smeroval výrazne do oblasti praxe a vystúpili v ňom Ján Hronský, Leoš Koupý, Milan Valjašek, Rudolf Huna, Patrik Macalák. Súčasťou seminára bola výstava a prezentácia obchodných elektrotechnických firiem a výrobcov zo SR a ČR.

    Školiace pracovisko elektrotechnikov v Akadémii ozbrojených síl, hlavný organizátor podujatia, je akreditované Národným inšpektorátom práce a inšpekciou práce MO SR. V krátkodobých odborných kurzoch vzdeláva a školí elektrotechnikov z odbornej spôsobilosti pre potreby OS SR, ďalej školí a vzdeláva revíznych a bezpečnostných technikov pre potreby OS SR a civilného sektoru, ako aj študentov AOS. Odborný seminár organizuje pravidelne od septembra 1993 a ako uviedol Rudolf Huna: „...pracovisko je pripravené vzdelávať elektrotechnických odborníkov i pre iné silové rezorty SR“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2021   (111112)