PROJEKT
7. rámcového programu Európskej únie
Safe control of non cooperative vehicles through electormagnetic means
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení
 
Cieľ projektu

    Projekt rieši bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení. Zameriava sa na poskytovanie riešení pre externé zásahy smerujúce k bezpečnému ovládaniu vozidla bez akýchkoľvek následkov na osoby vo vnútri vozidla, alebo iných osôb a objektov v okolí. Navrhované riešenie je založené na využití elektromagnetických prostriedkov, elektromagnetických impulzov (EMP) a vysokovýkonných mikrovĺn (HPM).
 
    Cieľom SAVELEC je poskytnúť riešenia problému policajných hliadok, pohraničnej stráže a ozbrojených zložiek - ovládnutie a zastavenie nespolupracujúcich vozidiel v bezpečnej vzdialenosti, prostredníctvom narušenia chodu elektronických zariadení vo vnútri vozidla.
 
    Základnou úlohou je vyhodnotiť, aký typ signálu z hľadiska priebehu, frekvencie a dĺžky je najvhodnejší pre zasahovanie do elektronických komponentov a systémov auta tak, aby mohli viesť k jeho spomaleniu a zastaveniu.
 
    Táto technológia by mohla byť použitá v širokej škále úloh, ktoré budú hodnotené a posudzované na začiatku projektu sa v tesnej súčinnosti so skupinou koncových používateľov zapojených ako poradných odborníkov. Hoci projekt je zameraný na hodnotenie, či je možné použitie technológie v oblasti automobilov, môžu byť výsledky ľahko aplikované aj na iné typy dopravné prostriedky napr. na plavidlá, nákladné automobily alebo motocykle či vrtuľníky.
 
© Copyright 2012 KIS